Diễn đàn Kinh tế Xanh 2018 Hậu Giang xây dựng chuỗi giá trị nông sản định hướng thị trường trên nền tảng logistics (12/12/2018)